Regulamin serwisu internetowego
Akademia W Gruncie Ruchu§ 1

Postanowienia wstępne


Serwis internetowy Akademia W Gruncie Ruchu dostępny pod adresem internetowym https://awgr.online, prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314.


Serwis internetowy Akademia W Gruncie Ruchu służy do prowadzenia działalności niegospodarczej oraz gospodarczej przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz z siedzibą Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314. Wszystkie środki zgromadzone z działalności gospodarczej są przekazywane do Gminy na działalność kultową Gminy lub Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca jako całości lub jego podjednostek (parafii) - Gmin Wyznaniowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju systemu edukacji prozdrowotnej, praktyki życia w zgodzie z Naturą oraz tworzenia i pielęgnowania zdrowych więzi międzyludzkich.


Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z niego jako całości oraz jego poszczególnych części, zarówno w strefie działalności niegospodarczej jak i gospodarczej w tym Sklepu internetowego, zasad i sposobu płatności za produkty, usługi oraz przekazywania darowizn, opłacania składek, cegiełek na rozwój działalności kultowej, statutowej i misyjnej Gminy oraz składek członkowskich przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.


Szczegółowy Regulamin korzystania ze strefy niegospodarczej, w tym Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Zaufania z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu jest zawarty w Regulaminie “Regulamin Darowizn i Składek” dostępnym pod adresem internetowym https://awgr.online.


Szczegółowy Regulamin korzystania ze strefy gospodarczej, w tym Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu jest zawarty w Regulaminie “Regulamin Produktów i Usług” dostępnym pod adresem internetowym https://awgr.online.


Gmina prowadzi edukację prozdrowotną a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.


Gmina opiera swoją działalność statutową o zaufanie międzyludzkie oraz dobrowolność i przejrzystość wspierania tejże działalności.


Wszystkie przekazane składki i darowizny posłużą do realizowania celów kultowych, w tym prowadzenia misji Gminy w ramach m.in projektów W Gruncie Ruchu, Akademia W Gruncie Ruchu, wyjazdów i warsztatów edukacyjnych, edukacji online, budowy stref edukacyjnych np. na festiwalach, itp. lub Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca jako całości lub jego podjednostek (parafii) - Gmin Wyznaniowych.


Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania darczyńców wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdach edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę zasobów intelektualnych i materialnych: żywności naturalnej (m.in maseł orzechowych, naturalnej czekolady, naturalnego kakao, mieszanek ziołowych itp.), naturalnych kosmetyków, ubrań, książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów lub narzędzi edukacyjnych np. instrumentów muzycznych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych. Wszystkie poniższe zapisy mają pomóc Klientowi w dołączeniu do współtworzonej przez Gminę społeczności oraz opisaniu działalności Serwisu dla organizacji, z którymi Gmina podpisuje umowy (np. DotPay, 1koszyk.pl) oraz Umowy Zaufania.


Nagłówki Artykułów i ustępów są zamieszczone jedynie dla wygody, nie mają wpływu na interpretację niniejszego Regulaminu. § 2

Definicje


Definicje nie odnoszą się do prawnych definicji, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, o ile postanowienie Regulaminu wyraźnie nie stanowi inaczej.


Konsument: 


w strefie gospodarczej - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


w strefie niegospodarczej - osoba fizyczna dobrowolnie decydująca się przekazać składkę/cegiełkę, składkę członkowską lub darowiznę na rzecz Gminy, na potrzeby prowadzonego przez Gminę klubu członkowskiego lub projektu oraz akceptująca regulamin właściwy do wybranych przez siebie Produktów (klubów członkowskich) oraz niniejszy Regulamin serwisu internetowego. 


Sprzedawca: 


w strefie gospodarczej – Gmina Wyznaniowa Warszawa Żoliborz z siedzibą Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314, która dystrybuuje dostęp do zasobów i projektów Gminy lub Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca jako całości lub jego podjednostek (parafii) - gmin wyznaniowych oraz własnych usług i produktów.


w strefie niegospodarczej - Gmina Wyznaniowa Warszawa Żoliborz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314.


Klient - każdy podmiot dokonujący czynności, w tym zakupów, za pośrednictwem Sklepu.


Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


Sklep - sklep internetowy / serwis prowadzony przez Gminę pod adresem internetowym https://awgr.online.


Umowa:


dla strefy gospodarczej - Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


dla strefy niegospodarczej - Umowa Zaufania między Klientem a Gminą, której zapisy przedstawione są za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez zawarcie Umowy Zaufania rozumie się obustronną akceptację regulaminów stosownie do cech wybranych Produktów oraz wyrażenie woli zastosowania się do ich zapisów, w tym opłaceniem składki członkowskiej lub składki/cegiełki na rzecz wybranego projektu. Wszelkie środki przekazywane są na działalność kultową, statutową i misyjną prowadzoną przez Gminę oraz Związek Wyznaniowy Wyznawcy Słońca.


Deklaracja przekazania środków - czynności podjęte przez Klienta w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili przekazania środków włącznie.


Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu internetowego.Zamówienie:w strefie gospodarczej - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Gminą.


w strefie niegospodarczej - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do spełnienia Deklaracji przekazania środków na rzecz Gminy.


Konto - konto Klienta w Sklepie; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. Koszyk może być także utworzony na stronie podmiotu, z którym Sprzedawca ma podpisaną umowę o współpracę (1koszyk.pl)


Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą albo Umowy Zaufania między Klientem a Gminą.


Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu ze strefy gospodarczej zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło.


Umowa Zaufania - Umowa Zaufania między Klientem a Gminą, której zapisy przedstawione są za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez zawarcie Umowy Zaufania rozumie się obustronną akceptację regulaminów stosownie do cech wybranych Produktów oraz wyrażenie woli zastosowania się do ich zapisów, w tym opłaceniem składki członkowskiej lub składki na rzecz wybranego projektu.§ 3

Kontakt ze Sklepem


Adres obsługi Sklepu: Ul. Rydygiera 13, Lok U04A, 01-793 Warszawa


Adres e-mail Sklepu: awgronline@gmail.com


Numer telefonu Sklepu: 579 644 979


Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:


dla strefy niegospodarczej 97 1090 2008 0000 0001 4390 0467


dla strefy gospodarczej 56 1090 1014 0000 0001 4707 3332


Klient może porozumiewać się z obsługą Sklepu za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.


Klient może porozumieć się telefonicznie z Sklepem w godzinach: 12:00-16:00, w dni robocze.§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:


urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.


aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),


włączona obsługa plików cookies,


zainstalowany program FlashPlayer.§ 5

Informacje ogólne


Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 


Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 


Ceny i wartości kwotowe podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami:


dla strefy gospodarczej - brutto (uwzględniają podatek VAT),


dla strefy niegospodarczej - brutto (bez podatku VAT).W przypadku Umowy lub Umowy Zaufania obejmującej prenumeratę, subskrypcję, członkostwo lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną/wartością jest łączna cena/wartość obejmująca wszystkie płatności, składki, cegiełki za okres rozliczeniowy.


W przypadku produktów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą Gminy lub ewentualne ich pobieranie, kopiowanie, a następnie udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione. Pliki są kodowane i uprasza się o niedzielenie się nimi, ani nie rozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji administrator zastrzega możliwość trwałego usunięcia dostępu. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy, w tym pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i będzie bezwzględnie egzekwowane.§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie


Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji Konta. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, e-mail, login, hasło.


Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.


Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.


Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.§ 7

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia dla strefy niegospodarczej należy postępować zgodnie z zapisami Regulaminu darowizn i składek : 


W celu złożenia Zamówienia dla strefy gospodarczej należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);


wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj koszyka” (lub równoznaczny);


zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;


jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.


kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub odpowiadający) oraz potwierdzić Zamówienie.


wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności dokonać transakcji płatniczej za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online - DotPay, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są dostarczane w formie elektronicznej.


 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:


  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

  2. Płatności elektroniczne,

  3. Płatność kartą płatniczą.


 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.§ 9

Wykonanie umowy


Zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy Zaufania między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.


Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia:


dla sfery gospodarczej - Umowy Sprzedaży;


dla sfery niegospodarczej - Umowy Zaufania. 


Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta - odpowiednio - Umowa Sprzedaży albo Umowa Zaufania między Klientem a Sprzedawcą.


W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Zaufania - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.


Produkt zostanie udostępniony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.


Początek biegu terminu udostępnienia Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.§ 10

Prawo odstąpienia od umowy


Dla strefy niegospodarczej zasady odstąpienia od Umowy Zaufania opisane są w Regulaminie składek i darowizn dostępnym pod adresem https//awgr.online


Dla strefy gospodarczej:


 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.


 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.


 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


 1. Skutki odstąpienia od Umowy:


  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.


  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystany czas usługi.


  1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,


  1. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.§ 11

Reklamacja i gwarancja


Dla strefy niegospodarczej:


Gmina zobowiązuje się wywiązywać z wszelkich ustaleń w ramach Umowy Zaufania i dołoży wszelkich starań wedle swoich możliwości aby zagwarantować Klientowi poczucie jej wypełnienia.


Zgodnie z intencją zapisaną w postanowieniach wstępnych Gmina gwarantuje, że zawsze przedkłada cele edukacyjne oraz misyjne na pierwszym miejscu i z tego powodu zawsze jest gotowa do rozmów i polubownego rozwiązywania odczuwanych przez Klienta niezgodności z Umową Zaufania.


Gmina przypomina, że jej celem statutowym jest budowanie zdrowych relacji międzyludzkich oraz budowanie zaufania międzyludzkiego stąd wyraża gotowość do wypracowania konsensusu w sytuacji sporu pomiędzy Klientem a Gminą w ramach Umowy Zaufania.


Dla strefy gospodarczej: 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 


 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 


 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi. 


 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. § 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 


Dotyczy strefy gospodarczej: 


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. 


Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 


Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowymAdministratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Gmina.


Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Zaufania lub Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z dostępu do bazy wiedzy prowadzonej przez Gminę Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu dostęp do bazy wiedzy oraz spotkań edukacyjnych online poprzez Sklep internetowy (np. Zoom, Vimeo).


W przypadku Klientów korzystających z Umowy Sprzedaży Sprzedawca, który dystrybuuje dostęp do produktów, usług, zasobów i projektów Związku Wyznaniowego Wyznawcy Słońca jako całości oraz jego podjednostek (parafii) - Gmin Wyznaniowych a także zasoby własne.


Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy Zaufania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.


Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony https://awgr.online§ 14

Postanowienia końcowe


Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


Gmina zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Gmina poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 


Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Załącznik nr 1

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)


Nazwa i adres przedsiębiorcy 
Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..


Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. ……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić

1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru