Regulamin Klubu Współpracy Indywidualnej

REGULAMIN KLUBU CZŁONKOWSKIEGO AWGR WI
do projektu 

Akademia W Gruncie Ruchu


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Klub Członkowski AWGR Współpraca Indywidualni (zwany dalej Akademią WI) do projektu Akademia W Gruncie Ruchu (zwany dalej Akademią) dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online i prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 i oparty jest o zasoby Gminy.

 2. Akademia upowszechnia edukację prozdrowotną i wspiera praktykę ruchu, rozwijanie świadomości oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 3. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów kultowych oraz misji Gminy w ramach m.in projektów W Gruncie Ruchu, Akademia W Gruncie Ruchu, wyjazdów i warsztatów edukacyjnych, edukacji online, budowy stref edukacyjnych np. na festiwalach, itp.

 4. Gmina prowadzi edukację prozdrowotną a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 5. Gmina opiera swoją działalność statutową o zaufanie międzyludzkie oraz dobrowolność wspierania tejże działalności.

 6. Członkowie Klubu AWGR WI są zainteresowani bardziej ustrukturyzowanym Trybem Praktyki indywidualnej. Wstępują do Klubu AWGR WI aby w wybranym przez siebie sposób wspierać rozwój Klubu oraz korzystać ze współdzielonych zasobów wiedzy i doświadczenia, konsultując swoje cele i treningi z Nauczycielami.

 7. Edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń  odbywa się w ramach spotkań edukacyjnych i upowszechniana jest w przestrzeni online i offline.

 8. Spotkania edukacyjne w ramach Akademii WI mają formę spotkań edukacyjnych grupowych i indywidualnych.

 9. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Członków Akademii WI.

 10. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania członków swoich społeczności wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdy edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę zasobów intelektualnych i materialnych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych. 

 11. Osoby biorące udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Akademię WI oraz korzystające z zasobów posiadanych przez Akademię W Gruncie Ruchu, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

 1. Akademia WI - Klub Członkowski AWGR WI dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online, prowadzony jest przez Gminę i oparty na jej zasobach.

 2. Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię oraz posiada aktywne Konto członkowskie Akademii.

 3. Członek Akademii WI - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię i posiada aktywne konto Członka Akademii oraz opłaciła składkę członkowską Akademii WI.

 4. Honorowy Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię oraz posiada bezpłatnie aktywne Konto członkowskie Akademii.

 5. Gmina - Gmina Wyznaniową Warszawa Żoliborz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 realizująca projekt Akademii WI, która jest jednocześnie administratorem serwera i danych w ramach Akademii WI.

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Klubu Członkowskiego AWGR  Uczniowie Indywidualni do projektu Akademia W Gruncie Ruchu.

 7. Spotkania edukacyjne - edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń w ramach spotkań Akademii upowszechniane przez Nauczycieli. Zakres i godziny spotkań określone są pomiędzy Członkami klubu i Nauczycielami.

 8. Nauczyciel – osoba wspierająca Członków w trakcie spotkań edukacyjnych w ramach Akademii, która jest jednocześnie instruktorem, trenerem, osobą duchowną, wolontariuszem lub Członkiem. Nauczyciel jest Honorowym Członkiem Akademii oraz Klubu Członkowskiego AWGR WI.

 9. Konto - konto Członka Akademii założone przez niego w celu uczestniczenia w projektach i klubach Akademii.


§ 3

Kontakt z Akademią

 1. Adres Akademii: Ul. Rydygiera 13, Lok U04A, 01-793 Warszawa

 2. Adres e-mail Akademii: awgronline@gmail.com 

 3. Numer telefonu Akademii: 579 644 979

 4. Numer rachunku bankowego: 97 1090 2008 0000 0001 4390 0467

 5. Klient może porozumiewać się z Akademią za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z zasobów Akademii i uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych online Akademii WI, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer,

 5. aktywne konto członkowskie Akademii.

 6. działające aplikację WhatsApp

 7. działającą aplikację Dysk Google

 8. konto w domenie Google z dostępem do serwisu YouTube.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Akademia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Akademii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia założeń technicznych określonych w Regulaminie.

 2. Uczestniczenie i korzystanie z zasobów Akademii  możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. W przypadku zasobów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ich pobieranie, kopiowanie, udostępnianie, naśladowanie oraz zwielokrotnianie w oparciu o ustawę o prawach autorskich jest surowo zabronione, w szczególności udostępnianie tych materiałów osobom trzecim. Sposób prowadzenia spotkań, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Akademię lub Nauczycieli. Pliki są kodowane i uprasza się o nie dzielenie się nimi, ani nie rozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji Akademia zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia dostępu do jej zasobów. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i bezwzględnie egzekwowane. 

 4. Plan Treningowy przekazany przez Nauczyciela jest zapisaną formą spotkania edukacyjnego i tym samym elementem indywidualnej praktyki Członka Klubu. Organizacyjnie traktowany jest tak samo jak spotkanie edukacyjne.

 5. Plan Treningowy jest własnością intelektualną Akademii WI i zabrania się udostępniania go osobom spoza Klubu.

§ 6

Zakładanie Konta w Akademii

 1. Aby założyć Konto członkowskie w Akademii, należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/jtRKr8kBZ8hsBZCaA.

  2. Dokonać aktywacji konta poprzez opłacenie składki członkowskiej przez przelew, płatności online lub bezpośrednio w siedzibie Akademii.

  3. W przypadku płatności przelewem, przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: awgronline@gmail.com


 1. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące dostępu do zasobów edukacyjnych i spotkań edukacyjnych Członek znajdzie na grupie AWGR Online w serwisie Facebook oraz w newsletterze wysyłanym raz w tygodniu drogą mailową.

 2. Członek Akademii ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Akademii, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 3. Posiadanie aktywnego Konta członkowskiego jest warunkiem koniecznym aby móc korzystać z zasobów Akademii oraz uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych Akademii WI.

 4. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące zasobów edukacyjnych i spotkań edukacyjnych Członek Akademii WI otrzyma drogą mailową od Nauczyciela wspierającego.

 5. Członek Akademii WI zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich, w wybranej przez siebie formie i wysokości zgodnej z wybranym Trybem Praktyki.

 6. Członek Akademii WI może skorzystać z następujących metod płatności:   

  1. Płatność przelewem na konto wskazane w §3 ust. 4

  2. Płatność zleceniem stałym na konto wskazane w §3 ust. 4 

  3. Płatności elektroniczne

  4. Płatność kartą płatniczą.

 7. W przypadku płatności przelewem sugeruje się ustawienie w tym celu zlecenia stałego na koncie.


§ 7

Zasady spotkań edukacyjnych

 1. Członkowie Akademii WI biorący udział w spotkaniach edukacyjnych oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w spotkaniach na własną odpowiedzialność.

 2. Akademia informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Członka Akademii w trakcie spotkań edukacyjnych. Jednocześnie Członek Akademii deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag Nauczyciela.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu innych uczestników zabronione jest uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii WI.

 4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samodzielne praktykowanie treści zawartych w zasobach Akademii po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii.

 5. Do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych oraz praktykowania samodzielnego treści zawartych w zasobach Akademii w szczególności ćwiczeniach konieczny jest wygodny, nieograniczający ruchów oraz nie posiadający ostrych elementów strój. Spotkania edukacyjne w szczególności ćwiczenia prowadzone są na boso lub jeżeli wymaga tego specyfika danych spotkań, bądź Nauczyciel, w określonym obuwiu.

 6. Członkom Akademii uczestniczącym w spotkaniach edukacyjnych sugeruje się punktualność stawiania się na spotkaniach oraz pozostawanie na nich do samego końca. Jeżeli uczestnik chce brać udział w spotkaniach edukacyjnych o niepełnej strukturze, oświadcza on, że zdaje sobie sprawę z ryzyka powstania kontuzji. W razie doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w związku z przerwaniem uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym Członek Akademii WI deklaruje, że nie będzie on ani jego najbliżsi rościł żadnych praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Akademii jak i Nauczyciela prowadzącego. 

 7. Spotkania edukacyjne nie są prowadzone w oparciu o ruch z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas spotkań edukacyjnych mają charakter prywatny. Członek Akademii WI został poinformowany, że część osób pełniących posługę w Akademii słucha muzyki dla poprawy własnego nastroju.

 8. Nauczyciel wspiera Członków podczas spotkań edukacyjnych. Wszelkie zadania rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Nauczyciela w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

 9. Nauczyciele wspierają Członków w realizacji wybranego przez nich Trybu Praktyki, wymieniają się wiedzą i doświadczeniem ale nie zawsze mogą wspierać każdego Członka ze względów czasowych lub organizacyjnych.

 10. Członek ma prawo zgłosić się do konkretnego Nauczyciela wspierającego, jednak Nauczyciel może odmówić wspierania danego Członka bez podania przyczyny. Z zasady Nauczyciele wspierają Uczniów wedle dyspozycji czasowych i możliwości organizacyjnych AWGR WI.

 11. Dobrą praktyka stosowaną wśród klubowiczów jest to, że Członkowie zobowiązują się do wysyłania raportów wstępnych i końcowych w trakcie trwania każdego Trybu Praktyki Indywidualnej do Nauczyciela wspierającego. 

 12. Nauczyciele Akademii WI zastrzegają sobie prawo do odwołania spotkań i zobowiązują się do ich organizacji w terminie późniejszym. Informacja o odwołaniu spotkań edukacyjnego zostanie przekazana przez Nauczyciela wspierającego ustaloną z danym Członkiem Akademii WI drogą komunikacji.

 13. Członek Akademii WI biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych lub samodzielnie praktykujący treści zawarte w zasobach Akademii potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go bez zastrzeżeń i nie deklaruje zmian w jego zapisach. 

§ 8

Prawo odstąpienia i rezygnacji z Członkostwa w Akademii oraz Klubach Akademii

 1. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z posiadania Konta w Akademii bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z Członkostwa w Akademii WI bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 oraz 2 rozpoczyna się od chwili dostarczenia dostarczenia informacji do Akademii. Oświadczenie o rezygnacji z Konta Akademii lub rezygnacji z Członkostwa w Akademii WI, nie musi mieć sformalizowanego charakteru i może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Akademii podany § 3.

 4. Rezygnacja z posiadania Konta Akademii jest równoznaczna z rezygnacją z Członkostwa we wszystkich Klubach Akademii.

 5. Akademia zastrzega sobie prawo do zwrócenia części składki członkowskiej na zasadach ustalonych z Członkiem rezygnującym. 

§ 9

Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Członków Akademia jest Gmina.

 2. Dane osobowe Członków Akademii gromadzone przez administratora za pośrednictwem Akademii zbierane są w celu realizacji działań Akademii, a jeśli Członek Akademii wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

 3. Dane Członków Akademii przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie http://awgr.online

 4. Członek Akademii ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych przez Członka Akademii jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych wnioskowanych przez Akademię uniemożliwia przyjęcie w poczet Członków Akademii oraz Klubów Akademii. 

 6. Członek Akademii WI wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania wszelkich spotkań edukacyjnych zarówno w postaci materiałów foto, jak i video, i nie będzie rościł sobie żadnych praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę Członka Akademii WI Akademia usunie zdjęcie lub video z jego wizerunkiem. Materiały będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Akademią. Jeśli Członek Akademii WI nie wyraża zgody na utrwalanie swojego wizerunku powinien wyłączyć kamerkę internetową oraz poinformować o tym osobę utrwalającą spotkanie. Materiały zgromadzone podczas spotkań edukacyjnych będą wykorzystywane wyłącznie do promocji spotkań, pomnażania zasobów klubu Akademii oraz w celach edukacyjnych Akademii.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Akademia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn między innymi zmiany przepisów prawa. O każdej zmianie Akademia poinformuje Członków Akademii WI na adres e-mail przypisany do Konta członkowskiego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikające z działania Akademii WI rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. 

 4. W przypadku, gdy Członek Akademii WI nie będzie się stosował do postanowień Regulaminu Akademia zastrzega sobie prawo odmowy Członkowi uczestniczenia w spotkaniach lub usunięcia ze społeczności klubu w trybie natychmiastowym lub odmowy prowadzenia z nim spotkań indywidualnych.

 5. Regulamin ma charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 6. Wszystkie składki członkowskie przekazywane są na wspieranie realizacji misji edukacyjnej Gminy.