Regulamin Klubu AWGR Online

REGULAMIN KLUBU CZŁONKOWSKIEGO AWGR Online
do projektu 

Akademia W Gruncie Ruchu


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Klub Członkowski AWGR Online (zwany dalej AWGR Online) do projektu Akademia W Gruncie Ruchu (zwanego dalej Akademią) dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online i prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 i oparty jest na zasobach Gminy.

 2. Akademia upowszechnia edukację prozdrowotną i wspiera praktykę ruchu, rozpoznawanie świadomości oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 3. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów kultowych Gminy, w tym prowadzenia misji Gminy w ramach m.in projektów W Gruncie Ruchu, Akademia W Gruncie Ruchu, wyjazdów i warsztatów edukacyjnych, edukacji online, budowy stref edukacyjnych np. na festiwalach, itp.

 4. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania członków swoich społeczności wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdy edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę zasobów intelektualnych i materialnych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych.

 5. Gmina prowadzi edukację prozdrowotną a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 6. Zasady i sposób współtworzenia społeczności Akademii oraz Klubu Członkowskiego AWGR Online opierają się w szczególności o wartość zaufania międzyludzkiego, stąd Akademia przykłada do tej wartości szczególną uwagę zarówno w komunikacji jak i realizacji projektów oraz prowadzenia Klubów.

 7. Edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń odbywa się w ramach spotkań edukacyjnych i upowszechniana jest w przestrzeni online oraz podczas spotkań grupowych lub indywidualnych offline w siedzibie Gminy lub poza nią. 

 8. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Członków AWGR Online.

 9. Osoby biorące udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych w ramach AWGR Online oraz korzystające z zasobów posiadanych przez Gminę, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

 1. AWGR Online - Klub Członkowski AWGR Online dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online, prowadzony jest przez Gminę i oparty na jej zasobach.

 2. Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Gminę i posiada aktywne konto Członka Akademii.

 3. Członek Klubu - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Gminę i posiada aktywne konto Członka Akademii oraz opłaciła składkę członkowską AWGR Online.

 4. Honorowy Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię oraz posiada bezpłatnie aktywne Konto członkowskie Akademii.

 5. Gmina - Gmina Wyznaniową Warszawa Żoliborz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 realizująca projekt Akademii, która jest jednocześnie administratorem serwera i danych w ramach Akademii.

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Klubu Członkowskiego AWGR Online do projektu Akademia W Gruncie Ruchu.

 7. Spotkania edukacyjne - edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń w ramach spotkań Klubu (AWGR Online) upowszechniane przez Nauczycieli. Zakres i godziny spotkań określone są w grafiku dostępnym pod adresem http://awgr.online oraz na grupie AWGR Online w serwisie Facebook.

 8. Nauczyciel – osoba animująca spotkania edukacyjne w ramach projektów i Klubów Akademii, która może być jednocześnie instruktorem, trenerem, osobą duchowną, wolontariuszem, Członkiem Akademii lub osobą zatrudnioną przez Gminę na podstawie stosownych umów. Nauczyciel jest Honorowym Członkiem Akademii oraz Klubów Akademii.

 9. Opiekun – osoba wspierająca działalność Gminy w sprawach organizacyjnych w ramach projektów i Klubów Akademii, która może być jednocześnie osobą duchowną, wolontariuszem, Członkiem Akademii lub osobą zatrudnioną przez Gminę na podstawie stosownych umów. Opiekun jest Honorowym Członkiem Akademii oraz Klubów Akademii.

 10. Konto – konto Członka Akademii założone przez niego w celu uczestniczenia w projektach i Klubach Akademii.

 11. Klub - społeczność zorganizowana przez Gminę w ramach Akademii, której zasady funkcjonowania reguluje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Akademii.

 12. Regulamin Akademii - Regulamin projektu Akademia w Gruncie Ruchu, dostępny pod adresem: [http://awgr.online].


§ 3

Kontakt z Gminą

 1. Adres Gminy: Ul. Rydygiera 13, Lok U04A, 01-793 Warszawa

 2. Adres e-mail ws. Akademii: awgronline@gmail.com 

 3. Numer telefonu ws. Akademii: 579 644 979

 4. Numer rachunku bankowego: 97 1090 2008 0000 0001 4390 0467

 5. Klient może porozumiewać się z Gminą  za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z zasobów AWGR Online i uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych online, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer,

 5. aktywne Konto Akademii.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Gmina w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Akademii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia założeń technicznych określonych w Regulaminie.

 2. Uczestniczenie i korzystanie z zasobów Akademii możliwe jest po założeniu Konta i terminowym uiszczaniu składki członkowskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. W przypadku zasobów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ich pobieranie, kopiowanie, udostępnianie, naśladowanie oraz zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione, w szczególności udostępnianie tych materiałów dalej. Sposób animowania spotkań, sekwencje ruchów, metodyka, choreografia oraz całokształt organizacyjny jest wynikiem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przygotowanym przez Nauczycieli na potrzeby Gminy. Pliki są kodowane i uprasza się o nie dzielenie się nimi, ani nie rozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji Gmina zastrzega sobie możliwość usunięcia dostępu do jej zasobów. Pouczamy również, że wszelkie materiały udostępniane w ramach Akademii stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i wszelkie wykorzystanie ich do innych celów niż prywatne - do użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi, w przypadkach innych niż dopuszczalne przepisami powszechnego, bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego stanowi naruszenie prawa. Naruszenia będą bezwzględnie egzekwowane. Niniejszy Regulamin nie stanowi podstawy udzielenia licencji do zasobów Akademii w zakresie szerszym, niż konieczny celem umożliwienia korzystania z nich przez Członka Akademii na własny użytek, do ostatniego dnia okresu, za który została uiszczona składka członkowska. 

§ 6

Zakładanie Konta w Akademii

 1. Aby założyć Konto w Akademii, należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/jtRKr8kBZ8hsBZCaA.

  2. Dokonać aktywacji Konta poprzez opłacenie składki członkowskiej przez przelew, płatności online lub bezpośrednio w siedzibie Gminy. 

  3. W przypadku płatności przelewem, przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: awgronline@gmail.com


 1. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące dostępu do zasobów Akademii i spotkań edukacyjnych Członek Akademii znajdzie na grupie AWGR Online w serwisie Facebook oraz w newsletterze wysyłanym raz w tygodniu drogą mailową.

 2. Członek Akademii ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Akademii, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 3. Posiadanie aktywnego Konta członkowskiego i terminowe uiszczanie składki członkowskiej jest warunkiem korzystania z zasobów Akademii oraz uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych Akademii w ramach Klubu objętego składką (AWGR Online).

 4. Członek Akademii zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich, w wybranej przez siebie formie. Dołączenie do innego Klubu wymaga uiszczenia osobnej składki członkowskiej, zgodnej z wysokością określoną dla danego Klubu. 

 5. Wysokość składki członkowskiej dla Klubu AWGR Online określona jest w http://awgr.online.

 6. Członek Akademii może skorzystać z następujących metod płatności:   

  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 4;

  2. Płatność zleceniem stałym na  rachunek bankowy wskazany w §  3 ust. 4;

  3. Płatności elektroniczne;

  4. Płatność kartą płatniczą.

 7. W przypadku płatności przelewem sugeruje się ustawienie w tym celu zlecenia stałego na rachunku bankowym.


§ 7

Zasady spotkań edukacyjnych

 1. Członkowie Akademii biorący udział w spotkaniach edukacyjnych oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w spotkaniach na własną odpowiedzialność. 

 2. Gmina informuje, iż dochowa należytej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Członka Akademii w trakcie spotkań edukacyjnych. Jednocześnie Członek Akademii deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag Nauczyciela lub niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu lub innego dokumentu uprzednio przekazanego do jego wiadomości przez Gminę lub Nauczyciela.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu innych uczestników zabronione jest uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii.

 4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samodzielne praktykowanie treści zawartych w zasobach Akademii po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii.

 5. Do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych oraz praktykowania samodzielnego treści zawartych w zasobach Akademii, w szczególności ćwiczeń, konieczny jest wygodny, nieograniczający ruchów oraz nie posiadający ostrych elementów strój. Spotkania edukacyjne, w szczególności ćwiczenia, prowadzone są boso lub, jeżeli wymaga tego specyfika danych spotkań bądź Nauczyciel, w adekwatnym obuwiu. W trakcie spotkań edukacyjnych oraz w ramach treści zawartych w zasobach Akademii Nauczyciel może wskazać kilka wariantów wykonania ćwiczenia, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Członek Akademii powinien wybrać wariant dostosowany do jego dyspozycji zdrowotnej oraz umiejętności. W przypadku wątpliwości co do właściwego wariantu, wybór należy skonsultować z Nauczycielem.  

 6. Członkom Akademii sugeruje się punktualność stawiania się na spotkaniach oraz pozostawanie na nich do samego końca. Jeżeli Członek Akademii chce brać udział w spotkaniach edukacyjnych o niepełnej strukturze, oświadcza on, że zdaje sobie sprawę z ryzyka powstania kontuzji. W razie doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w związku z spóźnieniem, niestosowaniem się do poleceń Nauczyciela lub przerwaniem uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym Członek Akademii deklaruje, że nie będzie on ani jego najbliżsi rościł żadnych praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Gminy jak i Nauczyciela animującego. 

 7. Spotkania edukacyjne nie są prowadzone w oparciu o ruch z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas spotkań edukacyjnych mają charakter prywatny. Członek Akademii został poinformowany, że część osób obsługujących Akademię słucha muzyki dla poprawy własnego nastroju.

 8. Nauczyciel wspiera Członków oraz animuje spotkania edukacyjne. Wszelkie zadania rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Nauczyciela w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

 9. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań i oświadcza, że dołoży starań w celu ich organizacji w terminie późniejszym. Informacja o odwołaniu spotkań edukacyjnych pojawi się na grupie AWGR Online w serwisie Facebook, na stronie http://awgr.online.

 10. Członek Akademii biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych lub samodzielnie praktykujący treści zawarte w zasobach Akademii lub AWGR Online potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go bez zastrzeżeń i nie deklaruje zmian w jego zapisach. 

 11. Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia konieczności zapisów oraz limitów uczestników na spotkaniach edukacyjnych zarówno online jak i offline. W takim wypadku poinformuje o tym drogą mailową na adres kontaktowy Członka przypisany do jego Konta członkowskiego.


§ 8

Prawo wypowiedzenia i rezygnacji z Członkostwa w Akademii oraz Klubach Akademii

 1. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z posiadania Konta w Akademii bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z Członkostwa w AWGR Online bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Oświadczenie o rezygnacji z Konta Akademii lub rezygnacji z Członkostwa w AWGR Online, nie musi mieć sformalizowanego charakteru i może być wysłane drogą elektroniczną z adresu przypisanego do Konta na adres e-mail Akademii podany § 3. Członek Akademii powinien podać imię i nazwisko oraz datę od kiedy chce usunąć swoje konto.

 4. Rezygnacja z posiadania Konta Akademii jest równoznaczna z rezygnacją z Członkostwa we wszystkich Klubach Akademii i utratą dostępu do zasobów Akademii, z momentem wykonania przez Gminę usunięcia Konta. Rezygnacja z Członkostwa w Klubie jest równoznaczna z utratą dostępu do zasobów Klubu.

 5. Domniemuje się, że nieopłacenie składki członkowskiej w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z Członkostwa w Klubie od momentu upływu ostatniego dnia okresu, za który została uiszczona składka członkowska. 

 6. Składki przekazane na działalność kultową Gminy z natury prawnej nie podlegają zwrotowi, jednakże Gmina zastrzega sobie prawo do przekazania wsparcia duchowego akceptując możliwość wystąpienia okoliczności, w których osoba mógłby takiego wsparcia potrzebować a przekazane środki zostaną wykorzystane na cele zgodne z celami statutowymi Gminy.

§ 9

Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Członków Akademii jest Gmina.

 2. Dane osobowe Członków Akademii gromadzone przez administratora za pośrednictwem Akademii zbierane są w celu realizacji działań Akademii, a jeśli Członek Akademii wyrazi na to zgodę - także w celu promocji działalności Gminy oraz projektu Akademii.

 3. Dane Członków Akademii przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną http://awgr.online .

 4. Członek Akademii ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych przez Członka Akademii jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych wnioskowanych przez Gminę uniemożliwia przyjęcie w poczet Członków Akademii oraz Klubów Akademii.

 6. Członek Akademii wyraża nieodpłatną zgodę na używanie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie jakichkolwiek spotkań edukacyjnych zarówno w postaci materiałów foto, jak i video, i nie będzie rościł sobie żadnych praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę Członka Akademii Gmina usunie zdjęcie lub video z jego wizerunkiem. Materiały będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Gminą. Jeśli Członek Akademii nie wyraża zgody na utrwalanie swojego wizerunku powinien wyłączyć kamerkę internetową (w przypadku spotkań prowadzonych online) oraz poinformować o tym osobę utrwalającą spotkanie. Materiały zgromadzone podczas spotkań edukacyjnych będą wykorzystywane wyłącznie w celu promocji Akademii, Klubu oraz działań Gminy z nimi związanych, w szczególności do promocji spotkań edukacyjnych, pomnażania zasobów klubu AWGR Online oraz w celach edukacyjnych Akademii, za pomocą dowolnych środków przekazu.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, między innymi, związanych ze zmianą przepisów prawa. O każdej zmianie Gmina poinformuje Członków AWGR Online na adres e-mail przypisany do Konta członkowskiego lub za pomocą komunikatu wygenerowanego na Koncie Klienta w serwisie http://awgr.online.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Akademii mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikające z działania Gminy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. 

 4. W przypadku, gdy Członek Akademii nie będzie się stosował do postanowień Regulaminu Gmina zastrzega sobie prawo odmowy Członkowi uczestniczenia w spotkaniach lub usunięcia ze społeczności Akademii oraz Klubu AWGR Online w trybie natychmiastowym lub odmowy prowadzenia z nim spotkań indywidualnych.

 5. Regulamin ma charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 6. Wszystkie składki członkowskie i darowizny przekazywane są na wspieranie realizacji celów kultowych Gminy w tym m.in. na prowadzenie misji edukacyjnej Gminy oraz innych celów statutowych związku wyznaniowego Wyznawcy Słońca.