Regulamin Klubu AWGR Online

REGULAMIN KLUBU CZŁONKOWSKIEGO AWGR Online
do projektu 

Akademia W Gruncie Ruchu Test Adriana Tu Adrian


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Klub Członkowski AWGR Online (zwany dalej AWGR Online) do projektu Akademia W Gruncie Ruchu (zwanej dalej Akademią) dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online i prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 i oparty jest na zasobach Gminy.
 2. Akademia upowszechnia edukację prozdrowotną i wspiera praktykę ruchu, rozpoznawanie świadomości oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 3. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów statutowych oraz misji Gminy w ramach m.in projektów W Gruncie Ruchu, Akademia W Gruncie Ruchu, wyjazdów i warsztatów edukacyjnych, edukacji online, budowy stref edukacyjnych np. na festiwalach, itp.

 4. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania członków swoich społeczności wdzięcznością w postaci m.in zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdy edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę Zasobów intelektualnych i materialnych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą oraz społecznością osób obdarowanych.

 5. Gmina prowadzi edukację prozdrowotną a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 6. Zasady i sposób współtworzenia społeczności Akademii oraz Klubu Członkowskiego AWGR Online opierają się w szczególności o wartość zaufania międzyludzkiego, stąd Akademia przykłada do tej wartości szczególną uwagę zarówno w komunikacji jak i realizacji projektów oraz prowadzenia Klubów.

 7. Edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń odbywa się w ramach spotkań edukacyjnych i upowszechniana jest w przestrzeni online oraz podczas spotkań grupowych lub indywidualnych offline w siedzibie Akademii lub poza nią. 

 8. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Członków Akademii Online.

 9. Osoby biorące udział w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Akademię Online oraz korzystające z zasobów posiadanych przez Akademię W Gruncie Ruchu, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 2

Definicje

 1. AWGR Online - Klub Członkowski AWGR Online dostępny jest pod adresem internetowym http://awgr.online, prowadzony jest przez Gminę i oparty na jej zasobach.

 2. Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię i posiada aktywne konto Członka Akademii.

 3. Członek AWGR Online - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia, która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię i posiada aktywne konto Członka Akademii oraz opłaciła składkę członkowską AWGR Online.

 4. Honorowy Członek Akademii - osoba pełnoletnia lub osoba poniżej 18-go roku życia która posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na formularzu przekazanym przez Akademię oraz posiada bezpłatnie aktywne Konto członkowskie Akademii.

 5. Gmina - Gmina Wyznaniową Warszawa Żoliborz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314 realizująca projekt Akademii, która jest jednocześnie administratorem serwera i danych w ramach Akademii.

 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Klubu Członkowskiego AWGR Online do projektu Akademia W Gruncie Ruchu.

 7. Spotkania edukacyjne - edukacja, wymiana myśli, wiedzy i doświadczeń w ramach spotkań Akademii upowszechniane przez Nauczycieli. Zakres i godziny spotkań określone są w grafiku dostępnym pod adresem http://awgr.online oraz na grupie AWGR Online w serwisie Facebook.

 8. Nauczyciel – osoba animująca spotkania edukacyjne w ramach projektów i Klubów Akademii, która może być jednocześnie instruktorem, trenerem, osobą duchowną, wolontariuszem, Członkiem Akademii lub osobą zatrudnioną przez Gminę na podstawie stosownych umów. Nauczyciel jest Honorowym Członkiem Akademii oraz Klubów Akademii.

 9. Opiekun – osoba wspierająca działalność Gminy w sprawach organizacyjnych w ramach projektów i Klubów Akademii, która może być jednocześnie osobą duchowną, wolontariuszem, Członkiem Akademii lub osobą zatrudnioną przez Gminę na podstawie stosownych umów. Opiekun jest Honorowym Członkiem Akademii oraz Klubów Akademii.

 10. Konto – konto Członka Akademii założone przez niego w celu uczestniczenia w projektach i klubach Akademii.


§ 3

Kontakt z Akademią

 1. Adres Akademii: Ul. Rydygiera 13, Lok U04A, 01-793 Warszawa

 2. Adres e-mail Akademii: awgronline@gmail.com 

 3. Numer telefonu Akademii: 579 644 979

 4. Numer rachunku bankowego: 97 1090 2008 0000 0001 4390 0467

 5. Klient może porozumiewać się z Akademią za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z zasobów AWGR Online i uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych online, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer,

 5. aktywne Konto Członkowskie Akademii.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Akademia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Akademii spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia założeń technicznych określonych w Regulaminie.

 2. Uczestniczenie i korzystanie z zasobów Akademii możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. W przypadku zasobów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ich pobieranie, kopiowanie, udostępnianie, naśladowanie oraz zwielokrotnianie w oparciu o ustawę o prawach autorskich jest surowo zabronione, w szczególności udostępnianie tych materiałów dalej. Sposób animowania spotkań, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Akademię lub Nauczycieli. Pliki są kodowane i uprasza się o nie dzielenie się nimi, ani nie rozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji Akademia zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia dostępu do jej zasobów. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i bezwzględnie egzekwowane. 

§ 6

Zakładanie Konta w Akademii

 1. Aby założyć Konto członkowskie w Akademii, należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/jtRKr8kBZ8hsBZCaA.

  2. Dokonać aktywacji konta poprzez opłacenie składki członkowskiej przez przelew, płatności online lub bezpośrednio w siedzibie Akademii. 

  3. W przypadku płatności przelewem, przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy: awgronline@gmail.com


 1. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące dostępu do zasobów Akademii i spotkań edukacyjnych Członek znajdzie na grupie AWGR Online w serwisie Facebook oraz w newsletterze wysyłanym raz w tygodniu drogą mailową.

 2. Członek Akademii ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Akademii, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 3. Posiadanie aktywnego Konta członkowskiego jest warunkiem koniecznym aby móc korzystać z zasobów Akademii oraz uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych Akademii w tym AWGR Online.

 4. Członek Akademii zobowiązuje się do terminowego opłacania składek członkowskich w wybranej przez siebie formie.

 5. Członek Akademii może skorzystać z następujących metod płatności:   

  1. Płatność przelewem na konto wskazane w §3 ust. 4

  2. Płatność zleceniem stałym na konto wskazane w §3 ust. 4 

  3. Płatności elektroniczne

  4. Płatność kartą płatniczą.

 6. W przypadku płatności przelewem sugeruje się ustawienie w tym celu zlecenia stałego na koncie.


§ 7

Zasady spotkań edukacyjnych

 1. Członkowie Akademii biorący udział w spotkaniach edukacyjnych oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w spotkaniach na własną odpowiedzialność.

 2. Akademia informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Członka Akademii w trakcie spotkań edukacyjnych. Jednocześnie Członek Akademii deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag Nauczyciela.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu innych uczestników zabronione jest uczestnictwo w spotkaniach edukacyjnych po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii.

 4. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samodzielne praktykowanie treści zawartych w zasobach Akademii po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków zmieniających stan świadomości i percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia Członka Akademii.

 5. Do uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych oraz praktykowania samodzielnego treści zawartych w zasobach Akademii w szczególności ćwiczeniach konieczny jest wygodny, nieograniczający ruchów oraz nie posiadający ostrych elementów strój. Spotkania edukacyjne w szczególności ćwiczenia prowadzone są boso lub jeżeli wymaga tego specyfika danych spotkań, bądź Nauczyciel w adekwatnym obuwiu.

 6. Członkom Akademii sugeruje się punktualność stawiania się na spotkaniach oraz pozostawanie na nich do samego końca. Jeżeli uczestnik chce brać udział w spotkaniach edukacyjnych o niepełnej strukturze, oświadcza on, że zdaje sobie sprawę z ryzyka powstania kontuzji. W razie doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w związku z przerwaniem uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym Członek Akademii deklaruje, że nie będzie on ani jego najbliżsi rościł żadnych praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku Akademii jak i Nauczyciela animującego. 

 7. Spotkania edukacyjne nie są prowadzone w oparciu o ruch z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas spotkań edukacyjnych mają charakter prywatny. Członek Akademii został poinformowany, że część osób obsługujących Akademię słucha muzyki dla poprawy własnego nastroju.

 8. Nauczyciel wspiera Członków oraz animuje spotkania edukacyjne. Wszelkie zadania rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Nauczyciela w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.

 9. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań i zobowiązuje się do ich organizacji w terminie późniejszym. Informacja o odwołaniu spotkań edukacyjnych pojawi się na grupie AWGR Online w serwisie Facebook, na stronie http://awgr.online .

 10. Członek Akademii biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych lub samodzielnie praktykujący treści zawarte w zasobach Akademii lub AWGR Online potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go bez zastrzeżeń i nie deklaruje zmian w jego zapisach. 

 11. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia konieczności zapisów oraz limitów uczestników na spotkaniach edukacyjnych zarówno online jak i offline. W takim wypadku poinformuje o tym drogą mailową na adres kontaktowy Członka przypisany do jego Konta członkowskiego.


§ 8

Prawo odstąpienia i rezygnacji z Członkostwa w Akademii oraz Klubach Akademii

 1. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z posiadania Konta w Akademii bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Członek Akademii może w każdym terminie zrezygnować z Członkostwa w AWGR Online bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 oraz 2 rozpoczyna się od chwili dostarczenia dostarczenia informacji do Akademii. Oświadczenie o rezygnacji z Konta Akademii lub rezygnacji z Członkostwa w AWGR Online, nie musi mieć sformalizowanego charakteru i może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Akademii podany § 3.

 4. Rezygnacja z posiadania Konta Akademii jest równoznaczna z rezygnacją z Członkostwa we wszystkich Klubach Akademii.

 5. Składki przekazane na działalność statutową Gminy z natury prawnej nie podlegają zwrotowi, jednakże Gmina zastrzega sobie prawo do przekazania wsparcia duchowego Klientowi akceptując możliwość wystąpienia okoliczności, w których Klient mógłby takiego wsparcia potrzebować a przekazane środki zostaną wykorzystane na cele zgodne z celami statutowymi Gminy.

§ 9

Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Członków Akademii jest Gmina.

 2. Dane osobowe Członków Akademii gromadzone przez administratora za pośrednictwem Akademii zbierane są w celu realizacji działań Akademii, a jeśli Członek Akademii wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Dane Członków Akademii przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną http://awgr.online .

 4. Członek Akademii ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych przez Członka Akademii jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych wnioskowanych przez Akademię uniemożliwia przyjęcie w poczet Członków Akademii oraz Klubów Akademii.

 6. Członek Akademii wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania wszelkich spotkań edukacyjnych zarówno w postaci materiałów foto, jak i video, i nie będzie rościł sobie żadnych praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę Członka Akademii Akademia usunie zdjęcie lub video z jego wizerunkiem. Materiały będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Akademią. Jeśli Członek Akademii nie wyraża zgody na utrwalanie swojego wizerunku powinien wyłączyć kamerkę internetową oraz poinformować o tym osobę utrwalającą spotkanie. Materiały zgromadzone podczas spotkań edukacyjnych będą wykorzystywane wyłącznie do promocji spotkań edukacyjnych, pomnażania zasobów klubu AWGR Online oraz w celach edukacyjnych Akademii.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Akademia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn między innymi zmiany przepisów prawa. O każdej zmianie Akademia poinformuje Członków AWGR Online na adres e-mail przypisany do Konta członkowskiego lub za pomocą komunikatu wygenerowanego na Koncie Klienta w serwisie http://awgr.online .

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikające z działania Akademii rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. 

 4. W przypadku, gdy Członek Akademii nie będzie się stosował do postanowień Regulaminu Akademia zastrzega sobie prawo odmowy Członkowi uczestniczenia w spotkaniach lub usunięcia ze społeczności Akademii oraz Klubu AWGR Online w trybie natychmiastowym lub odmowy prowadzenia z nim spotkań indywidualnych.

 5. Regulamin ma charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 6. Wszystkie składki członkowskie i darowizny przekazywane są na wspieranie realizacji misji edukacyjnej Gminy oraz celów statutowych Gminy.