Regulamin darowizn i składek

Regulamin strefy niegospodarczej serwisu internetowego
Akademia W Gruncie Ruchu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Akademia W Gruncie Ruchu dostępny pod adresem internetowym http://awgr.online, prowadzony jest przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb przekazywania darowizn oraz opłacania składek, cegiełek, darowizn lub składek członkowskich przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 3. Wszystkie przekazane składki i darowizny służą do realizowania celów kultowych Gminy, w tym misji Gminy w ramach m.in projektów W Gruncie Ruchu, Akademia W Gruncie Ruchu, wyjazdów i warsztatów edukacyjnych, edukacji online, budowy stref edukacyjnych np. na festiwalach, itp.

 4. Gmina prowadzi edukację prozdrowotną a szczególnie wspiera praktykę ruchu, rozwój świadomości ludzkiej oraz dba o promowanie życia w zgodzie z Naturą, odtwarzanie oraz rozwój zdrowych więzi międzyludzkich.

 5. Gmina opiera swoją działalność statutową o zaufanie międzyludzkie oraz dobrowolność wspierania tejże działalności.

 6. Gmina zastrzega sobie prawo do wspierania darczyńców wdzięcznością w postaci m.in przekazywania treści edukacyjnych, zapraszania do uczestnictwa w wydarzeniach i wyjazdach edukacyjnych, przekazywania wytwarzanych lub posiadanych przez Gminę produktów: żywności prozdrowotnej (m.in maseł orzechowych, naturalnej czekolady, naturalnego kakao itp.), naturalnych kosmetyków, ubrań, książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów lub narzędzi edukacyjnych np. instrumentów muzycznych. Głównym celem takiego wyrazu wdzięczności jest wspieranie rozwoju świadomości i łączności z Naturą osób obdarowanych. 

 7. Wszystkie poniższe zapisy mają pomóc w ułatwieniu dołączania do wpółtworzonej przez Gminę społeczności oraz lepszemu zrozumieniu po stronie organizacji, z którymi Gmina podpisuje umowy (np. DotPay, TPay, 1koszyk.pl) oraz Umowy Zaufania. Nagłówki Artykułów i ustępów są zamieszczone jedynie dla wygody, nie mają wpływu na interpretację niniejszego Regulaminu. Definicje nie odnoszą się do prawnych definicji, określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, o ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej.


§ 2

Definicje


 1. Konsument - osoba fizyczna dobrowolnie decydująca się przekazać składkę, cegiełkę, składkę członkowską lub darowiznę na rzecz Gminy, prowadzonego przez Gminę klubu członkowskiego lub projektu, oraz akceptująca regulaminy właściwy do wybranych przez siebie Produktów oraz ten Regulamin serwisu internetowego.

 2. Sprzedawca – Gmina Wyznaniowa Warszawa Żoliborz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314.

 3. Klient - każdy podmiot korzystający ze  Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://awgr.online.

 6. Deklaracja przekazania środków - czynności podjęte przez Klienta w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili przekazania środków włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do spełnienia Deklaracji przekazania środków na rzecz Sprzedawcy.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków spełnienia Deklaracji przekazania środków, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do opłacenia, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. Koszyk może być także utworzony na stronie podmiotu, z którym Gmina ma podpisaną umowę o współpracę (1koszyk.pl)

 13. Produkt - dostępna w Sklepie forma przekazania darowizny, cegiełki lub składki na rzecz  Gminy, w tym m.in. klubu członkowskiego lub konkretnego projektu wybranego przez Klientem a zaproponowanego przez Sprzedawcę.

 14. Umowa Zaufania - Umowa Zaufania między Klientem a Sprzedawcą, której zapisy przedstawione są za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez zawarcie Umowy Zaufania rozumie się obustronną akceptację regulaminów stosownie do cech wybranych Produktów oraz wyrażenie woli zastosowania się do ich zapisów, w tym opłaceniem składki członkowskiej lub składki na rzecz wybranego projektu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem


 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Rydygiera 13, Lok U04A, 01-793 Warszawa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: awgronline@gmail.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 579 644 979

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 97 1090 2008 0000 0001 4390 0467

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 12:00-16:00, w dni robocze.


§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5

Informacje ogólne


 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 3. Wartości kwotowe w Sklepie są podane w polskich złotych.

 4. W przypadku Umowy Zaufania obejmującej subskrypcję członkowską lub subskrypcję projektową lub darowiznę cykliczną na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) wartością jest łączna kwota obejmująca wszystkie przekazane środki za okres spełniania Deklaracji przekazania środków.

 5. W przypadku współdzielonych zasobów cyfrowych korzystanie z plików poza Sklepem lub ew. ich pobieranie, kopiowanie, a następnie udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione. Pliki są kodowane i uprasza się o niedzielenie się nimi, ani nie rozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji administrator zastrzega możliwość trwałego usunięcia dostępu. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i będzie bezwzględnie egzekwowane.


§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie


 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji Konta. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, miasto zamieszkania.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 7

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (niektóre pozycje w sklepie są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników);

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do wystawienia poświadczenia przekazania darowizny, cegiełki lub składki, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “przekaż składkę/darowiznę”, następnie zaakceptować regulaminy adekwatne do wybranych Produktów, wybrać datę rozpoczęcia obowiązywania Umowy Zaufania oraz ponownie potwierdzić Zamówienie, klikając przycisk “przekaż składkę/darowiznę”,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności dokonać transakcji płatniczej za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online - DotPay, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności


 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są dostarczane w formie elektronicznej.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 2. Płatności elektroniczne

 3. Płatność kartą płatniczą.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 9

Wykonanie Umowy Zaufania


 1. Zawarcie Umowy Zaufania między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Zaufania. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Zaufania między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Produkt zostanie udostępniony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

 1. Początek biegu terminu udostępnienia Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy Zaufania


 1. Klient może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy Zaufania bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klientowi adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Zaufania zawartej na odległość Umowę Zaufania uważa się za obustronnie zaakceptowaną jako zakończoną z momentem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.

 2. przekazane darowizny, cegiełki oraz składki z natury prawnej nie podlegają reklamacji lub zwrotowi jednakże Gmina zastrzega sobie prawo do przekazania wsparcia duchowego akceptując możliwość wystąpienia okoliczności, w których ktoś mógłby takiego wsparcia potrzebować a przekazane środki zostaną wykorzystane na cele zgodne z celami statutowymi Gminy.  

 3. Jedynym możliwym sposobem przekazania wsparcia duchowego jest przelew na konto bankowe Klienta lub przekazanie wsparcia gotówkowego za poświadczeniem odbioru i oświadczeniem wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem.

§ 11

Reklamacja i gwarancja


 1. Sprzedawca zobowiązuje wywiązywać się z wszelkich ustaleń w ramach Umowy Zaufania i dołoży wszelkich starań wedle swoich możliwości aby zagwarantować Klientowi poczucie jej wypełnienia. § 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym


 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Gmina.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Zaufania, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu komunikacji i przekazywania informacji o działaniach i projektach Gminy.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym z dostępu do bazy wiedzy prowadzonej przez Gminę Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu dostęp do bazy wiedzy oraz spotkań edukacyjnych online poprzez Sklep internetowy (np. Zoom, Vimeo). 

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Zaufania skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne w polityce prywatności dostępnej w stopce strony http://awgr.online.


§ 14

Postanowienia końcowe


 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym, ale nie wyłącznie: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany struktury organizacyjnej lub prawnej Sklepu, w szczególności zmian w obrębie infrastruktury technicznej, zmiany podmiotu prowadzącego Sklep, zmiany zakresu świadczeń wykonywanych na podstawie Regulaminu, - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną, np. mailem na podany podczas rejestracji Konta adres e-mail lub za pomocą komunikatu wygenerowanego na Koncie Klienta w serwisie http://awgr.online.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ustawy o ochronie danych osobowych.