Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Akademii W Gruncie Ruchu

 

  

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

  

Niniejszy dokument zatytułowany “Polityka Prywatności Akademii W Gruncie Ruchu” stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu Akademia W Gruncie Ruchu (dalej w dokumencie jako “​Polityka​”) przez Gminę Wyznaniową Warszawa Żoliborz (zwaną dalej Gminą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 13, NIP: 5252783926, REGON: 382459314. (dalej w dokumencie jako “​Administrator​” lub “​Akademia”). Akademia jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „​RODO​”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, zainteresowanych członkostwem, oraz osób posiadających lub posiadających w przeszłości aktywne członkostwo oraz kontaktujących się z Akademia w innej sprawie z nią związanej (dalej jako “​Użytkownik​”). 

 

Akademia ustala sposoby i cele przetwarzania danych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.  

 

W przypadku pytań co do tego, jak chronione są dane osobowe przez Akademię, prosimy o kontakt na adres e-mail: awgronline@gmail.com 

  

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować osobę fizyczną, na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania. 

 

Termin “​przetwarzać​” albo “​przetwarzanie​” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych osoby fizycznej, na przykład ich przechowywanie, analiza, wysłanie wiadomości e-mail. 

  

Celem tej Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Akademię w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych przez Akademię w związku z jej działalnością niegospodarczą, w szczególności z korzystaniem przez osoby fizyczne z przestrzeni i zasobów Akademię. Wszelkie działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym RODO. Polityka prywatności Akademii podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO. 

  

Korzystanie z przestrzeni Akademii możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki oraz Regulaminami projektów Akademii, z których użytkownik korzysta. 

 

Korzystanie z przestrzeni Akademii może być związane z korzystaniem ze stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Akademia (na przykład usługi oferowane przez serwis Gymsteer) i tym samym znajdują się poza bezpośrednią kontrolą Akademii, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.  

  

II. IP, PLIKI COOKIES I INNE DANE ​Strony internetowe Akademii mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych osobowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji urządzenia, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony Akademii. W połączeniu z innymi danymi pozyskiwane dane mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji Użytkownika. Przykłady takich danych to: dane uzyskiwane z plików cookies, dane demograficzne, adresy IP, identyfikatory internetowe. Dane te wykorzystywane są w celu identyfikacji sesji użytkownika oraz w celach statystycznych. 

 

  

III. JAK WYKORZYSTUJEMY ZGROMADZONE DANE 

1. Dane Członków Akademii: Korzystanie z przestrzeni Akademii może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, osoby te mają możliwość podania także innych danych, na przykład numeru telefonu. 
2. Obsługa Osób Zainteresowanych oraz Członków klubów prowadzonych przez Akademię: Akademia może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe osób kontaktujących się z Akademią. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania ich prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na koncie członka Akademii w serwisie Gymsteer. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Akademia będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. 

 1. Formularz kontaktowy​: Akademii może gromadzić dane osobowe osób kontaktujących się z Akademią, w tym za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Akademii (http://awgr.online). Dane te są niezbędne do umożliwienia Akademii kontaktu z tymi osobami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Akademii, na przykład w związku z pytaniem o zasady i warunki członkostwa w klubach Akademii albo wydarzenia organizowane na terenie Akademii. Udostępniany przez Akademię formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z funkcjonowaniem Akademii. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, Akademia gromadzi dane o komunikacji dokonywanej za pośrednictwem formularza. Akademia może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych za pośrednictwem formularza, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści (np. nawołują do przestępstwa) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Akademii (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie dostępu do wewnętrznych informacji Akademii). 

 2. Ankiety​: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkowników, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na terenie Akademii, Akademia zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji członków społeczności Akademii i dostosowywania przestrzenii Akademii do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Akademii jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie. 

 3. Konkursy​: Od czasu do czasu w Akademii mogą być organizowane konkursy. Dane osobowe osób (np. dane niezbędne do kontaktu), które wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Akademii do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. 

 4. Wydarzenia​: Od czasu do czasu w Akademii mogą organizowane być wydarzenia. Dane osobowe osób (np. dane niezbędne do kontaktu), które chcą wziąć udział wydarzeniu, mogą być wykorzystywane przez Akademię do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do potwierdzenia obecności albo poinformowania o zmianie terminu, w którym wydarzenie ma się odbyć. 

  

IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE 

  

Akademia przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. umożliwienia pełnego korzystania z przestrzeni Akademii; 

 2. zapewnianie obsługi Użytkownikom; 

 3. zarządzanie członkostwem w Akademii oraz członkostwem w klubach Akademii; 

 4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 

 5. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania Akademii, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 

 6. zapewnienie bezpieczeństwa, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Akademii;

 7. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług; 

 8. obsługa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi członków społeczności Akademii oraz poprzez formularz kontaktowy; 

 9. organizacja konkursów, wydarzeń oraz akcji promocyjnych, w których osoby zainteresowane mogą wziąć udział; 

 10. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych; 

 11. zapewnienie obsługi usług płatniczych, windykacja należności; 

 12. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

 13. statystycznych; 

 14. archiwizacyjnych; 

 15. zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż: 

  1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, 

  

  1. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, 

  2. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, 

  3. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 

  4. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, 

  5. oraz, że przechowywanie danych jest ograniczane do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

  

Akademia jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów. 


V. PRZECHOWYWANIE DANYCH


 1. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 2. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,

 3. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


  

VI. CZY I GDZIE UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE 

  

Akademia może przekazać podmiotom trzecim dane osobowe wyłącznie za zgodą zainteresowanych osób albo w oparciu o uzasadniony interes Akademii: 

  

a) podmiotom współpracującym z Akademii, prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu umożliwienia funkcjonowania Akademii, w tym zarządzania członkostwami, obecnością na zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych w Akademii, czy też obsługi płatności. 

  

Akademia może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Akademii), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności. 

  

Zakres współpracy obejmuje: 

 

 1. Przechowywanie i dostęp do informacji: Przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookie i podobne technologie. 

 2. Rachunkowość. 

  

Akademia może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Akademii. 

  

W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Akademia zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub zbycia prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nabywcę w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Akademii. 

  

Akademia może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności usług, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Akademię lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 

  

VII. PRZEKAZYWANIE PRZEZ NAS DANYCH POZA EOG 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do: 

 • G​oogle LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz ewentualnego korzystania z narzędzi wchodzących w skład G-Suite w celach statystycznych i administracyjnych. 

 • Zoom Video Communications z siedzibą w San Jose, Kalifornia, Stany Zjednoczone, w związku z korzystaniem z obsługi spotkań edukacyjnych w przestrzeni online.

 • Vimeo LLC Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, w związku z korzystaniem z bazy wiedzy udostępnianej Użytkownikom w przestrzeni online.

  

VIII. JAK PRZEBIEGA REALIZACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH IM NA PODSTAWIE RODO 

  

1. Prawo do informacji 

W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka poinformujemy Cię o tym: 

  

 • w jakich celach przetwarzamy Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną. 

 • jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane. 

 • jakie inne prawa Ci przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Wszystkie te informacje dostępne są w niniejszym dokumencie. 

 

2. ​ ​Prawo do usunięcia danych 

  

Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy rozwiążesz z nami umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, na przykład wynikającej z przepisów prawa, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie, aby dalej przetwarzać Twoje dane, poinformujemy Cię o tym. 

  

Po rozwiązaniu umowy Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Akademii, którym jest: 

  

 • windykacja należności; 

 

 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

 

 • prowadzenie analiz statystycznych; 

 

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

 

Po wygaśnięciu tych celów przetwarzania danych, zostaną one usunięte. 

 

3. Prawo dostępu 

  

Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z nami. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa. 

 

  

4. ​ ​Prawo do przenoszenia danych 

  

Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych i zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie. 

  

Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z nami. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa. 

 

5.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania 

  

Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład dane nie będą już potrzebne Akademii do realizacji celów przetwarzania, jednak Ty będziesz potrzebować ich w związku z koniecznością egzekwowania swoich roszczeń. 

  

W przypadku takiej potrzeby, napisz do nas awgronline@gmail.com 

 

  

6. Prawo do sprzeciwu odnośnie marketingu bezpośredniego 

 

Masz prawo, aby wnieść sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego. 

  

Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z nami. Zanim jednak wyrazisz sprzeciw, pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z powiadomień, nie będziesz otrzymywać informacji dotyczących funkcjonowania Akademii, w tym informacji o wydarzeniach i materiałach przygotowanych przez Akademię. 

  

  

IX. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO TWOIM DANYM 

  

Wszystkie zbierane przez Akademię dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Akademią i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.  

  

X. DANE KONTAKTOWE 

 

Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres awgronline@gmail.com 

 

XI. ZMIANA POSTANOWIEŃ 

  

W razie konieczności AKademia może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku postanowienia Regulaminu AKademii dotyczące jego zmiany stosuje się odpowiednio.